Делатност

Клиника обавља специјализовану, поликлиничку и болничку здравствену делатност из медицинске рехабилитације.

Клиника обавља образовну и научноистраживачку делатност у складу са Законом.

У оквиру своје делатности, Клиника нарочито:

  • Прати и проучава стање из области рехабилитације и предлаже мере унапређивања;
  • Истражује и открива узроке и појаве ширења обољења и повреда, као и начин и мере њиховог спречавања, сузбијања, раног откривања, ефикасног и квалитетног лечења, рехабилитације и спречавања инвалидности;
  • Врши испитивање и примену нових метода превенције, дијагностике, лечења и рехабилитације;
  • Утврђује стручно-медицинске и доктринарне ставове и пружа стручно-методолошку помоћ у њиховом спровођењу;
  • Спроводи школовање, стручно усавршавање, специјализацију здравствених радника и здравствених сарадника;
  • Спроводи програме здравствене заштите;
  • Утврђује и спроводи мере у елементарним непогодама и другим ванредним ситуацијама;
  • Спроводи мере ради спречавања нежељених компликација и последица при пружању здравствене заштите, као и мере опште сигурности за време боравка грађана у здравственој установи и обезбеђује сталну контролу спровођења ових мера;
  • Организује и спроводи унутрашњи надзор над стручним радом. Врши испитивање и примену нових метода превенције, дијагностике, лечења и рехабилитације;