Надзорни одбор

  • Доц. др Мехо Махмутовић, председник
  • Др Јелена Микић, заменик председника
  • Катарина Андрејев, дипл. економиста
  • Др Драгана Миленковић
  • Гордана Шумоња, дипл. социјални радник