Rukovodstvo

Prema Statutu organi upravljanja Klinikom su:

  • Direktor,
  • Upravni odbor,
  • Nadzorni odbor.

Rukovodioci, po izboru direktora, u Klinici za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ upravljaju organizacionim jedinicama.

Klinika za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ ima sledeću adresu i telefon:

  • Beograd, Sokobanjska 13;
  • tel. 011/2062-500, faks 011/2667-623.

Uprava

VD Direktor
Prim mr sc. med. dr Željko Kanjuh
tel. 011/2062-504

Pomoćnik direktora za medicinske poslove
Prim mr sc. med. dr Biljana Stojanović
tel. 011/2062-504

Pomoćnik direktora za pravne, opšte i tehničke poslove
dipl. pravnik Nebojša Lazić

tel. 011/2062-561

Pomoćnik direktora za ekonomsko – finansijske poslove
dipl. ek. Svetlana Dobrilović-Košanin

tel. 011/2062-501

Pomoćnik direktora za naučnoistraživački rad i obrazovnu delatnost
Prof. dr Ljubica Konstantinović
tel. 011/2062-518, 011/2062-629

Pomoćnik direktora za internu reviziju
Mirjana Ćirić
tel. 011/2062-567

Glavna sestra
Snežana Pavlović
tel. 011/2062-602

Glavni terapeut
Anđelka Pjanović
tel. 011/2062-555