Stručna usavršavanja u 2018. godini

22.03.2018. na Klinici za rehabilitaciju je održan stručni sastanak na temu „Denzitometrijska dijagnoza osteoporoze“, predavač Dr Snežana Mijatović, koji je akreditovan pod brojem A-1-550/18.

18. Kongres fizijatara Srbije sa međunarodnim učešćem .„Optimizacija funkcionisanja i kvaliteta života“,  od 24. do 27. maja 2018.,Zlatibor. Klinika se predstavila sa sledećim radovima:

 1. Prof. dr Ljubica Konstantinović: „Značaj funkcionalne procene u neurorehabilitaciji;
 2. Doc. dr Aleksandra Vidaković: „Selekcija funkcionalnih skala i testova-Opšte skale procene funkcionalnosti;
 3. Dr Srbislav Stevanović: „Kvalitet života i ograničenja u interakciji sa okolinom dece sa cerebralnom paralizom“;
 4. Dr Rade Babović: „Paraolimpijska medicina“.
 5. Dr Sindi Rodić: „Funkcionalnost osoba sa multiplom sklerozom u odnosu na forme bolesti“
 6. Dr Danijela Vukićević: „Korišćenje motornog profila deteta u proceni i praćenju dece u uzrastu do 18 meseci“.
 7. Dr Suzana Dedijer Dujović: „Elektromiografske mape kao parametar u praćenju oporavka hoda nakon moždanog udara (prikaz slučaja) i Prikaz efekata Cerebrolizina na oporavak govora nakon moždanog udara-prikaz slučaja;
 8. Dr Aleksandar Pavlović: „Terapijski efekti specijalne tehnike oscilatornih, klizajućih, pasivnih pokreta u tretmanu pacijenata sa osteoartrozom kolena“.

Marsej, Francuska od 02. do 07. jula 2018.  dr Suzana Dedijer Dujović, kao najbolji mladi istraživač, predstavljala zemlju u Evropskoj letnjoj školi za fizijatre.

Dvodnevni kurs-obuka za Kvalitativnu procenu spontane motorike, održan 1. i 2. februara 2018., u organizacije Klinike, a pod rukovodstvom prof. Mijne Haders Algre, profesora razvojne neurologije iz Groningena.

Predškolska ustanova „Boško Buha“ Palilula, predavanje „Stimulisanje razvoja dece predškolskog uzrasta“, predavač dr Danijela Vukićević, jun 2018. godine.

Seminar „Kortikalno oštećenje vida“, organizator Udruženje  „Centar ličnog razvoja“, pod rukovodstvom stručnjaka  Dnevnog centra za rehabilitaciju dece i omladine „Mali dom“ iz Zagreba, Novi Sad, jun 2018. godine, učesnik dr Danijela Vukićević.

Obuka za korišćenje Bajli 3 skale pod rukovodstvom Betty Hutchon, internacionalnog trenera za primenu Bayley Scales III, organizator udruženje „Centar Ličnog razvoja, Novi Sad, 29. i 30 septembar. Obuci prisustvovala dr Danijela Vukićević.

Od oktobra meseca u Klinici planirano održavanje 7 Vebinara, obuka za primenu insturumenta Senzorni profil 2, pod rukovodstvom prof. Winifred Wiese Dunn iz Kanzasa.

Kurs „English in Early Childhood: Language Learning and Development”  koji je organizovan  od strane Future Learn i British Consil, prisustvo logopeda Smilje Vukotić.

Prvi Nacionalni kongres sa mećunarodnim učešćem „Zdravstveni profesionalci-prošlost, sadašnjost, budućnost“, Divčibare od 31.05. do 03.06.2018. godine u organizaciji Udruženja zdravstvenih profesionalaca. Naša ustanova se predstavila sa tri rada:

 1. „Zdravstveno vaspitni rad u prevenciji nastanka i lečenju limfedema“, autor m.s. Ljiljana Miletić,
 2. „Neurorehabilitacija-telesni invaliditet-odnos porodice i zajednice“, autor VSS Slavica Vićentijević;
 3. „Unapređenje komunikacije u zdravstvu u prijemnim službama“, autor VSS Olivera Slavov.

Po predlogu Ministarstva zdravlja RS (od 15. do 20 oktobra 2018.).  poseta/boravak VFT Danijele Sudar u Klinici ACIBADEM, Istambul, Turska.

More Than Words, Hanen workshop, održana novembra. 2018. g. Organizator, domaćin i učesnik radionice za logopede. Obuka za rad sa decom sa poremećajem iz spektra autizma, decom sa teškoćama socijalne komunikacije i savetodavni rad sa njihovim roditeljima. Prisustvovala logoped Smilja Vukotić.

Smernice za skrining, dijagnostiku i intervencije kod dece sa poremećajem iz spektra autizma, DEAPS. Prisustvovala logoped Smilja Vukotić. Novembar 2018. g.

Montesori – kosmičko obrazovanje, održano oktobra 2018. g. Obuka za primenu Montesori pedagoških principa u radu sa decom predškolskog uzrasta. Prisustvovala logoped Smilja Vukotić.

Diagnosis and Management of Childhood Apraxia of Speech Using Dynamic Tactile and Temporal Cueing – 3, održano avgusta 2018. g. Prikaz metode DTTC koja važi za najbolji način dijagnostike i tretmana dece sa govornom apraksijom. Prisustvovala logoped Smilja Vukotić.