Dijagnostička služba

Današnje Odeljenje dijagnostike sa terapijom poseduje savremene kompjuterizovane uređaje za kompletna neurofiziološka i urodinamska ispitivanja i spada među najmodernije u zemlji. Prosečno se u ovom Odeljenju godišnje pregleda oko 1000 pacijenata. U Odeljenju dijagnostike sa terapijom obrađuju se pacijenti Klinike, ali i „spoljni“ pacijenti, koji su upućeni iz drugih zdravstvenih ustanova i pojedini bolesnici kojima je potrebno izvršiti dijagnostičku proceduru.

U svom sastavu Odeljenje dijagnostike sa terapijom ima kabinet neurofiziološke dijagnostike, kabinet za kardiovaskularnu, respiratornu i perifernu vaskularnu dijagnostiku, kabinet za psihodijagnostiku, kabinet za defektološku dijagnostiku i terapiju, laboratoriju za kliničku, biohemijsku dijagnostiku. Neurofiziološka dijagnostika obavlja se u tri osnovne oblasti, odnosno izvode se tri stručne procedure: elektroencefalografija, elektromiografija i urodijagnostika. Za urodijagnostiku koristi se komplikovani i skupi aparat kojim se može ispitati protok urina, izvršiti cistometrija, odrediti profil uretralnog pritiska i izvršiti cistometrija sa elektromiografijom. Kardiovaskularna dijagnostika obuhvata: EKG, ehokardiografiju sa kolor Dopplerom , Holter monitoring i 24 časovni monitoring krvnog pritiska (ABPM) i Dopler perifernih krvnih sudova. Kabinet poseduje i savremen aparat za centralnu osteodenzitomeriju. Navedenom dijagnostikom pacijentima hospitalizovanim na Klinici za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ prati se zdravstveno stanje, odnosno funkcija mišića, mokraćne bešike, električna aktivnost mozga, gustina koštane mase i drugo.