Logoped

Klinički logopedi u Klinici se bave dijagnostikom i tretmanom odraslih afazičnih pacijenata. U saglasnosti sa savremenim trendovima u logopediji, po prijemu pacijenta primenjuje se kompletna dijagnostika, radi uvida u postojeće deficite i procene preostalih kapaciteta. Na osnovu postavljene logopedske dijagnoze pravi se plan tretmana, koji obuhvata: fonoterapiju, logomotorni trening, stimulaciju ekspresivnog i impresivnog govora, stimulaciju nominativne, semantičke, sintaksičke i gramatičke jezičke funkcije, kao i tretman poremećaja pisanog govora. Rad logopeda u Klinici je specifičan u odnosu na patologiju pacijenata, što ukazuje na to da je Klinika jedinstvena u Beogradu po govorno – jezičkoj problematici koja se tu tretira. Logoped evidentira postignute rezultate svakog pacijenta, kontaktira sa članovima porodice i daje savete i uputstva za rad sa pacijentom, sarađuje sa ostalim članovima tima: fizijatrom, psihologom, socijalnim radnikom, terapeutima i medicinskim sestrama

Klinički logoped aktivno učestvuje u svim aktivnostima odeljenja: timskim sastancima, vizitama, po potrebi i u oceni radne sposobnosti (ORS); istupa sa stručnim radovima u Ustanovi i van nje. Logopedi Klinike se i stručno usavršavaju; Zrinka Radović je magistrirala na Defektološkom fakultetu u Beogradu 1999. godine.

Delatnost logopeda u Klinici je nastavna baza za studente logopedskog smera Defektološkog fakulteta.

Aktivnosti kliničkog logopeda dečjeg odeljenja obuhvataju :

  • logopedsku preventivu, u cilju sprečavanja ili minimiziranja potencijalnih problema verbalne komunikacije kod dece sa riziko – faktorom;
  • opservaciju, evaluaciju i dijagnostiku govorno – jezičkih poremećaja;
  • blagovremenu logopedsku stimulaciju, terapiju i savetodavno – instruktivnu aktivnost.

Poremećaj glasa, govora i jezika (usmenog i pisanog) predmet su logopedskog rada koji se bazira na korišćenju savremenih logometrijskih, dijagnostičkih i terapijskih tehnika. Najčešće logopedske dijagnoze na dečjem odeljenju su: zaostajanje u razvoju govora, razvojne disfazije, dislalije, dizartrije, dečje afazije, aleksije, agrafije, akalkulije, problemi dominantne lateralizovanosti.