Psiholog

Doktrina rehabilitacije da invalidno lice treba tretirati kao celovito ljudsko biće odredila je medicinske, psihološke i socijalne segmente rehabilitacije, na osnovu kojih se razvijaju odgovarajuće delatnosti. Na taj način je u Klinici u timskom radu u procesu rehabilitacije iskazana potreba za angažovanjem psihologa, sa potrebnim psihološkim znanjima.

I pored povećanog značaja psihološke rehabilitacije telesnih invalida, još uvek ne postoji jedinstvena teorija i metodološka doktrina na opštem nivou. Na osnovu spoznaje psihološke problematike pacijenata Klinike, referentni okvir delatnosti psihologa je integracija:

 • savremenih znanja iz kliničke, razvojne i pedagoške psihologije i neuropsihologije;
 • holističkog modela stresa;
 • modela psihosocijalne rehabilitacije (formulisanog od Svetske zdravstvene organizacije);
 • multidimenzionalnog modela bolesti (sadržanog u Međunarodnoj klasifikaciji bolesti, povreda i uzroka smrti);
 • dosadašnjih kliničkih iskustava;

uz korišćenje, uglavnom strane literature iz domena psihosocijalnih aspekata habilitacije i rehabilitacije osoba sa fizičkim hendikepom.

Sadržaj poslova kliničkog psihologa se sastoji u sledećem:

 • kompletna eksplorativna i dijagnostička obrada pacijenta, sa pismenim nalazom i mišljenjem;
 • procena adaptiranosti na invaliditet;
 • kompletno testovno ispitivanje organskog oštećenja CNS savremenim neuropsihološkim dijagnostičkim metodama i sredstvima;
 • psihološko ispitivanje razvojnim skalama;
 • ocena radne sposobnosti (ORS), po završenoj rehabilitaciji;
 • profesionalna orijentacija;
 • površinska individualna psihoterapija;
 • grupna psihoterapija;
 • psihološko savetovanje;
 • intervencija u krizi;
 • porodična psihoterapija.

Problemi kojima se klinički psiholozi bave u dijagnostici su:

 • ispitivanje nivoa intelektualnog funkcionisanja;
 • eksploracija ličnosti;
 • diferencijalna dijagnostika;
 • procena koping sposobnosti i nivoa adaptacije pacijenta i porodice.

U kliničkoj dijagnostici se koriste priznate dijagnostičke tehnike i eklektički terapijski pristup.

Problemi kojima se klinički psiholozi bave u terapiji su: kriza nakon nastajanja fizičkog hendikepa, posttraumatski stres, adolescentne krize, anksioznost, depresija, fenomeni negiranja, psihološke regresije, preterana upotreba odbrambenih mehanizama, porodična dinamika, psihopatološka dekompenzacija, razvoj motivacija za dugotrajni tretman habilitacije i rehabilitacije, kao i profesionalna rehabilitacija.

Krajnji cilj psihološke terapije je pružanje psihološke podrške i pomoći osobama sa fizičkim hendikepom i njihovim porodicama u prevladavanju hendikepa i poboljšanju mogućnosti za optimalni nivo samostalnog funkcionisanja.

Poslovi psihologa se obavljaju sa nedeljivom odgovornošću i kompetencijom. Zato treba u narednom periodu unaprediti, osavremeniti i standardizovati rad psihologa i precizno postaviti teorijski i metodološki pristup u prevazilaženju emocionalnih posledica hendikepa.