Odeljenje “ A “ (Neurološko odeljenje)

U Službi za rehabilitaciju neuroloških bolesnika tretirane su osobe sa oštećenjem mozga i kičmene moždine. Ovakvi pacijenti predstavljaju najveći izazov za uspešnu rehabilitaciju, jer najviše zahtevaju multidisciplinarni i visokostručni timski rad, što je bila postavka od samog osnivanja Klinike za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“.

U Službi za rehabilitaciju neuroloških bolesnika tretirane su osobe sa oštećenjem mozga i kičmene moždine. Ovakvi pacijenti predstavljaju najveći izazov za uspešnu rehabilitaciju, jer najviše zahtevaju multidisciplinarni i visokostručni timski rad, što je bila postavka od samog osnivanja Klinike za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“.

Delatnost Službe za rehabilitaciju neuroloških bolesnika danas je određena vrstom bolesnika koje tretira i obavezama koje proističu iz statusa Klinike kao vrhunske zdravstvene ustanove u oblasti rehabilitacije. U Službi se obavlja: 1. stacionarna i ambulantna rehabilitacija osoba sa oštećenjem mozga, 2. funkcionalna, klinička i neurofiziološka dijagnostika, 3. edukacija kadrova iz oblasti neurološke rehabilitacije, 4. naučnoistraživački rad.

U skladu sa savremenim shvatanjima, da je odeljenje prostor gde se vrši rehabilitacija kroz celodnevne aktivnosti, 1998. godine izvršena je rekonstrukcija zgrade ove Službe, sa ciljem da se smeštaj pacijenata podigne na viši nivo i da se stacionar i prostori za specifične terapije smeste u funkcionalnoj celini pod jedan krov.

Služba za rehabilitaciju neuroloških bolesnika raspolaže sa 70 postelja; 22 postelje se nalaze u dvokrevetnim apartmanima i poluapartmanima. Građevinski i opremom kojom raspolaže Služba zadovoljava visoke standarde nege i terapija.