Odeljenje “ C “ (Reumatološko odeljenje)

Služba za rehabilitaciju reumatološko – ortopedskih bolesnika ima 33 postelje. U 2001. godini na lečenje u ovu službu je primljeno 252 bolesnika, čije je lečenje prosečno trajalo 42 dana.

U Službi se obavlja: ambulantno i stacionarno lečenje; rehabilitacija i fizikalno lečenje osoba obolelih od reumatsko – ortopedskih bolesti i periferno vaskularnih bolesti; funkcionalna klinička dijagnostika i procena radne sposobnosti osoba obolelih od reumatsko – ortopedskih bolesti; i stručno – edukativni i naučno – istraživački rad.

Rad u Službi se obavlja timski, po savremenim principima rehabilitacije i lečenja, što obuhvata zdravstveno – prosvetni rad i edukaciju bolesnika i celodnevnu aktivnost sa ciljem poboljšanja funkcije lokomotornog aparata, skraćenja perioda funkcionalne insuficijencije i smanjenja ili eliminacije posledica bolesti i poboljšanja kvaliteta života. Posle timske obrade i funkcionalne procene bolesnika, postavljaju se kratko – i dugoročni ciljevi rehabilitacije i lečenja, koji se sprovode timski, kontinuirano i kompleksno.

Članovi tima prate savremena dostignuća u oblasti rehabilitacije bolesnika sa reumatsko – ortopedskim bolestima i periferne vaskularne bolesti, i aktivno učestvuju na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima, profilnim stručnim sastancima u okviru edukacije unutar Službe, Klinike i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.