Odeljenje “ E “ (Traumatološko odeljenje)

Od samog osnivanja Centra za osposobljavanje invalida za rad u Beogradu 1952. godine, među pacijenima su bila i ona lica koja su spadala u grupu ortopedskih i traumatoloških bolesnika. Ovi bolesnici u stacionaru najveće vile, koja je bila prvi objekat za rehabilitaciju, bili su podeljeni na muški i ženski deo. Početkom sedamdesetih godina 20- og veka otvara se u Centru posebno odeljenje za ove bolesnike, u okviru rehabilitacije odraslih. Tada je na odeljenju bilo 46 postelja.

Od 1991-1996. godine primljeno je 368 ranjenika, većinom težih i nepokretnih, od kojih je i većina timskim radom stručnjaka ove službe uspešno rehabilitovana.

Od juna 1995. godine Služba se vraća u pomenutu predratnu vilu bez lifta, gde ima 48 postelja. U novembru 2000. godine Služba dobija još 22 postelje, od malog “ C “ odeljenja, gde je do tada bio deo vertebrološke delatnosti.

Za dalji razvoj ove Službe planira se izgradnja novog objekta sa oko 70 postelja i sa svom pratećom opremom, spajanjem sadašnje službe za rehabilitaciju neuroloških bolesnika i službe za rehabilitaciju neuro – ortopedskih bolesnika.

Takođe, planira se dalji razvoj metoda i pristupa rehabilitaciji ortopedsko – traumatoloških bolesnika, nezi pacijenata, prevenciji i lečenju dekubitalnih promena. U centru pažnje će biti i dalje bolesnici sa ugrađenim veštačkim zglobovima kuka, tumorskim protezama, reinplantiranim distalnim delovima gornjih ekstremiteta i donjih ekstremiteta, politraumama, težim oštećenjima mekih tkiva i perifernih živaca. Posebna pažnja će biti i ubuduće posvećena edukaciji mladih kadrova svih profila, učešću na stručnim sastancima, kongresima, sekcijama, susretima i sl.