Делатност терапеута

Терапија је у Клиници организована као једна организациона јединица, чији рад координира главни терапеут. У томе сарађују одељенски терапеути, који руководе терапеутима у одељењима или службама. Одељенски терапеути на тај начин имају бољи увид у захтеве одељења и могу остварити успешнији контакт и сарадњу. Главни терапеут и одељенски терапеути чине стручно тело које има задатак да организује рад на терапијама: врши процену потреба за новим кадровима, адекватно распоређује терапеуте по терапијама и одељењима, стручно води и надзире приправнике, подстиче и надзире стручно усавршавање терапеута кроз разне индивидуалне или групне процедуре, иницира и осмишљава рад са волонтерима, организује распоред студената и средњошколаца који су упућени у Клинику као наставну базу, итд. Радна места главног терапеута и одељенских терапеута су реизборна. Радна терапија због своје специфичности има свог одељенског радног терапеута. Свака терапија има свог тимског терапеута који је носилац стручно – методолошког рада за одређену патологију.