Delatnost terapeuta

Terapija je u Klinici organizovana kao jedna organizaciona jedinica, čiji rad koordinira glavni terapeut. U tome sarađuju odeljenski terapeuti, koji rukovode terapeutima u odeljenjima ili službama. Odeljenski terapeuti na taj način imaju bolji uvid u zahteve odeljenja i mogu ostvariti uspešniji kontakt i saradnju. Glavni terapeut i odeljenski terapeuti čine stručno telo koje ima zadatak da organizuje rad na terapijama: vrši procenu potreba za novim kadrovima, adekvatno raspoređuje terapeute po terapijama i odeljenjima, stručno vodi i nadzire pripravnike, podstiče i nadzire stručno usavršavanje terapeuta kroz razne individualne ili grupne procedure, inicira i osmišljava rad sa volonterima, organizuje raspored studenata i srednjoškolaca koji su upućeni u Kliniku kao nastavnu bazu, itd. Radna mesta glavnog terapeuta i odeljenskih terapeuta su reizborna. Radna terapija zbog svoje specifičnosti ima svog odeljenskog radnog terapeuta. Svaka terapija ima svog timskog terapeuta koji je nosilac stručno – metodološkog rada za određenu patologiju.