Kućni red

Na osnovu člana 25 i 51 Statuta Klinike za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ upravni odbor Klinike dana 18.01.2008. godine donosi

PRAVILNIK KUĆNOM REDU

OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se kućni red Klinike za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ (Klinika), prava i obaveze koja po tom osnovu imaju bolesnici na stacionarnom lečenju i zaposleni Klinike.

 

Postupak pri prijemu na stacionarno lečenje

Član 2.

Pacijent se prima na stacionarno lečenje u Klinici na osnovu uputa za stacionarno lečenje.

Pacijent je obavezan da prilikom prijema na stacionarno lečenje ponese sa sobom lični pribor i to:

 • sapun,
 • četkicu za zube,
 • kalodont,
 • češalj,
 • pribor za brijanje (muškarci),
 • lični veš (donji veš, papuče).

 

Član 3.

Pacijent ne može kod prijema na stacionarno lečenje da zadržava kod sebe stvari veće vrednosti (nakit, veću količinu novca).
Pacijent je dužan da stvari veće vrednosti preda svojoj porodici ili blagajni Klinike na čuvanje uz revers.

 

Pravila kućnog reda

Član 4.

Odeljenja u Klinici otključavaju se u 6 časova ujutro a zaključavaju se u 22 časa uveče.
Dnevni obroci pacijentima se obezbeđuju u trpezariji (pokretni pacijenti) ili u bolesničkoj sobi (nepokretni pacijenti) prema sledećem rasporedu:

 • – doručak od 7-8,30 časova
 • – ručak od 12-13,30 časova
 • – večera od 18-19,15 časova.

Unošenje hrane koja se ne obezbeđuje u kuhinji Klinike i unošenje alkoholnih pića je zabranjeno.
Posedovanje i konzumiranje alkoholnih pića smatra se disciplinskim prekršajem.

 

Član 5.

 Pacijentima na odeljenju obezbeđuje se slušanje i gledanje TV programa i tranzistora, čitanje štampe i dr. i primanje posete u vreme kada se ne serviraju obroci.
Razonoda i odmor pacijentima u smislu stava 1 ovog člana obezbeđuju se tako da ne smetaju ostalim pacijentima.
Slušanje i gledanje TV programa i tranzistora dozvoljeno je do 22 časa.

 

Član 6.

Pacijenti mogu da koriste bolnički krug za šetnju, odmor i primanje posete u vreme kada se ne dele obroci i terapija.

 

Član 7.

Posete pacijentima dozvoljene su svakog dana u vremenu od 17 do 18 časova a četvrtkom i nedeljom od 15 do 17 časova.
Posete pacijentima u vremenu iz stava 1 ovog člana odobrene su pod uslovima:

 •  da posetioci na sedaju na bolesnički krevet,
 • da broj posetilaca ne bude više od 2-3 osobe istovremeno,
 • da se u posetu ne dovode mala deca.

 

Član 8.

Informacije o zdravstvenom stanju pacijenata saopštava ordinirajući lekar u skladu sa zakonom.
Članovi porodice informacije o zdravstvenom stanju pacijenata mogu da dobiju telefonom u vremenu od 9 do 13 časova svakoga dana.

 

Član 9.

Pacijenti mogu telefonske razgovore za svoje potrebe da obavljaju u telefonskoj govornici ispred „E“ odeljenja ukoliko ne poseduju lični mobilni telefon.
Pacijenti mogu da koriste mobilne telefone u svako doba osim za vreme pregleda i terapija, kao i u periodu od 23-6 časova narednog dana.

               

Član 10.

Zaposleni u Klinici dužni su da se prema pacijentima odnose sa dužnom pažnjom i prema pravilima svoje etike.
Za slučaj nesporazuma između pacijenta i zaposlenog na odeljenju pacijenti mogu da se obrate načelniku odeljenja ili glavnoj sestri odnosno dežurnom lekaru i medicinskoj sestri u smeni.

 

Član 11.

Pacijenti su dužni da paze na mir, red i čistoću u svim prostorijama na odeljenju.
Za slučaj težeg narušavanja kućnog reda (upotreba oružja u bolničkom krugu, nanošenje materijalne štete i sl.) od strane pacijenata, obaveštavaju se dežurni lekar, načelnik odeljenja i direktor.
Direktor procenjuje o kakvoj se vrsti i težini narušavanja kućnog reda radi i u zavisnosti od toga izriče meru:

 • opomene,
 • naknade štete, ili
 • otpusta bolesnika.

 

Član 12.

Za slučaj da se utvrdi da je zaposleni u Klinici, u odnosu na pacijenta učinio povredu radne dužnosti, protiv njega se pokreće disciplinski postupak.

 

Otpust pacijenta

Član 13.

Pri otpust pacijentu se daje otpusna lista.
Uz otpusnu listu pacijentu se na osnovu reversa predaju stavri veće vrednosti iz blagajne Klinike, ako je pacijent poverio te stvari na čuvanje blagajni.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 14.

Ovaj Pravilnik donosi upravni odbor Klinike.
Izmene i dopune Pravilnika vrše se na način i po postupku predviđenom za njegovo donošenje.

 

Član 15.

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Klinike.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o kućnom redu od 06.02.1998. godine.

 

Pravilnik se objavljuje dana 18.01.2008. godine
i stupa na snagu 26.01.2008. godine

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Prof.dr Vladislava Vesović Potić