Кућни ред

На основу члана 25 и 51 Статута Клинике за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“ управни одбор Клинике дана 18.01.2008. године доноси

ПРАВИЛНИК О КУЋНОМ РЕДУ

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Правилником уређује се кућни ред Клинике за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“ (Клиника), права и обавезе која по том основу имају болесници на стационарном лечењу и запослени Клинике.

 

Поступак при пријему на стационарно лечење

Члан 2.

Пацијент се прима на стационарно лечење у Клиници на основу упута за стационарно лечење.

Пацијент је обавезан да приликом пријема на стационарно лечење понесе са собом лични прибор и то:

 • сапун,
 • четкицу за зубе,
 • калодонт,
 • чешаљ,
 • прибор за бријање (мушкарци),
 • лични веш (доњи веш, папуче).

 

Члан 3.

Пацијент не може код пријема на стационарно лечење да задржава код себе ствари веће вредности (накит, већу количину новца).
Пацијент је дужан да ствари веће вредности преда својој породици или благајни Клинике на чување уз реверс.

 

Правила кућног реда

Члан 4.

Одељења у Клиници откључавају се у 6 часова ујутро а закључавају се у 22 часа увече.
Дневни оброци пацијентима се обезбеђују у трпезарији (покретни пацијенти) или у болесничкој соби (непокретни пацијенти) према следећем распореду:

 • – доручак од 7-8,30 часова
 • – ручак од 12-13,30 часова
 • – вечера од 18-19,15 часова.

Уношење хране која се не обезбеђује у кухињи Клинике и уношење алкохолних пића је забрањено.
Поседовање и конзумирање алкохолних пића сматра се дисциплинским прекршајем.

 

Члан 5.

 Пацијентима на одељењу обезбеђује се слушање и гледање ТВ програма и транзистора, читање штампе и др. и примање посете у време када се не сервирају оброци.
Разонода и одмор пацијентима у смислу става 1 овог члана обезбеђују се тако да не сметају осталим пацијентима.
Слушање и гледање ТВ програма и транзистора дозвољено је до 22 часа.

 

Члан 6.

Пацијенти могу да користе болнички круг за шетњу, одмор и примање посете у време када се не деле оброци и терапија.

 

Члан 7.

Посете пацијентима дозвољене су сваког дана у времену од 17 до 18 часова а четвртком и недељом од 15 до 17 часова.
Посете пацијентима у времену из става 1 овог члана одобрене су под условима:

 •  да посетиоци на седају на болеснички кревет,
 • да број посетилаца не буде више од 2-3 особе истовремено,
 • да се у посету не доводе мала деца.

 

Члан 8.

Информације о здравственом стању пацијената саопштава ординирајући лекар у складу са законом.
Чланови породице информације о здравственом стању пацијената могу да добију телефоном у времену од 9 до 13 часова свакога дана.

 

Члан 9.

Пацијенти могу телефонске разговоре за своје потребе да обављају у телефонској говорници испред „Е“ одељења уколико не поседују лични мобилни телефон.
Пацијенти могу да користе мобилне телефоне у свако доба осим за време прегледа и терапија, као и у периоду од 23-6 часова наредног дана.

               

Члан 10.

Запослени у Клиници дужни су да се према пацијентима односе са дужном пажњом и према правилима своје етике.
За случај неспоразума између пацијента и запосленог на одељењу пацијенти могу да се обрате начелнику одељења или главној сестри односно дежурном лекару и медицинској сестри у смени.

 

Члан 11.

Пацијенти су дужни да пазе на мир, ред и чистоћу у свим просторијама на одељењу.
За случај тежег нарушавања кућног реда (употреба оружја у болничком кругу, наношење материјалне штете и сл.) од стране пацијената, обавештавају се дежурни лекар, начелник одељења и директор.
Директор процењује о каквој се врсти и тежини нарушавања кућног реда ради и у зависности од тога изриче меру:

 • опомене,
 • накнаде штете, или
 • отпуста болесника.

 

Члан 12.

За случај да се утврди да је запослени у Клиници, у односу на пацијента учинио повреду радне дужности, против њега се покреће дисциплински поступак.

 

Отпуст пацијента

Члан 13.

При отпуст пацијенту се даје отпусна листа.
Уз отпусну листу пацијенту се на основу реверса предају ставри веће вредности из благајне Клинике, ако је пацијент поверио те ствари на чување благајни.

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.

Овај Правилник доноси управни одбор Клинике.
Измене и допуне Правилника врше се на начин и по поступку предвиђеном за његово доношење.

 

Члан 15.

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Клинике.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о кућном реду од 06.02.1998. године.

 

Правилник се објављује дана 18.01.2008. године
и ступа на снагу 26.01.2008. године

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Проф.др Владислава Весовић Потић