Istorijat

Kratka hronologija

 • Prvi stručnjaci iz zapadnih zemalja 1949. godine dolaze u našu zemlju i drže predavanja o rehabilitaciji na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
 • Ujedinjene nacije i Svetska zdravstvena organizacija 1950. godine usvajaju novu koncepciju rehabilitacije, baziranoj na učenju dr Hauarda Raska, koja se preporučuje svim zemljama koje imaju problem osposobljavanja invalida za rad.
 • Jugoslavija je među prvima potpisnica ugovora sa Ujedinjenim nacijama o prihvatanju i uvođenju nove koncepcije rehabilitacije, i traži pomoć za razvoj te delatnosti.
 • Iz Ujedinjenih nacija u Jugoslaviju dolazi dr Henri Kesler radi pružanja pomoći u izboru objekta za centar za osposobljavanje invalida za rad i tima stručnjaka.
 • Kao objekat izabrana je vila u Sokobanjskoj 13, koja je do tada služila kao dom za siročad „Saša i Tamara“, a za vođu stručnog tima izabran je dr Miroslav Zotović.
Vila u Sokobanjskoj 13
 • Stručni tim boravi u SAD radi usavršavanja u oblasti rehabilitacije i učenja engleskog jezika radi korišćenja literature i buduće saradnje.
 • Po povratku iz SAD stručni tim upućuje predlog Saveznom komitetu za narodno zdravlje za formiranje centra za osposobljavanje invalida za rad.
 • Avgusta meseca 1951. godine Savet za narodno zdravlje i socijalnu politiku Vlade FNRJ doneo je rešenje o osnivanju Centra za osposobljavanje invalida rada u Beogradu u Sokobanjskoj 13.
 • Vrše se poslednje pripreme za otvaranje centra (adaptacija objekta, opremanje) koji je otvoren i počinje sa radom 1952. godine.
 • Prvi direktor Centra za osposobljavanje invalida za rad u Beogradu dr Miroslav Zotović (1952).
 • Počinje publikovanje časopisa „Povratak u život“ 1953. godine.
 • U Centru za osposobljavanje invalida rada u Beogradu 1955. godine počinju kursevi za fizio i radne terapeute, koji traju do 1968. godine.
 • Maja meseca 1957. godine, na osnovu čl. 2. i 10. Osnovne uredbe o ustanovama sa samostalnim finansiranjem Savezno izvršno veće donelo je rešenje o osnivanju Saveznog instituta za rehabilitaciju.
 • Direktor Saveznog instituta za rehabilitaciju postaje dr Miroslav Zotović (1957).
 • Savezni institut za rehabilitaciju proglašen je za nastavnu bazu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 1960. godine za predmet fizikalne medicine i rehabilitacije.
 • U procesu decentralizacije vlasti 1967. godine nastaje preimenovanje u Institut za rehabilitaciju.
 • Za direktora Instituta za rehabilitaciju postavljen je dr Miroslav Zotović (1967).
dr. Miroslav Zotović
 • Tokom 1967. godine Republika Srbija vrši objedinjavanje delatnosti rehabilitacije tako što je izvršeno spajanje samostalnih zdravstvenih ustanova u Institutu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju SR Srbije u Beogradu, Sokobanjska br. 13-17, i to Centra za cerebralnu paralizu, Instituta za rehabilitaciju, Zavoda za ortopedsku protetiku, Instituta za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Medicinskog fakulteta u Beogradu i Balneoklimatološkog instituta.
 • U integraciji nastaje preimenovanje u Zavod za rehabilitaciju.
 • Za direktora OOUR Zavoda za rehabilitaciju u Institutu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju SR Srbije u Beogradu ponovo je postavljen dr Miroslav Zotović (1968).
 • Dr Miroslav Zotović je preminuo 1969. godine.
 • Za direktora OOUR Zavoda za rehabilitaciju u Institutu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju SR Srbije u Beogradu postavljen je dr Živojin Zec (1970).
 • Godine 1970. Institutu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju SR Srbije pripojene su sledeće ustanove: Specijalna bolnica za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u Melencima, Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u Starom Slankamenu, Specijalna bolnica za koštano-zglobnu tuberkulozu, ortopediju i reumatologiju ekstremiteta u Banji Koviljači i Zavod za lečenje i rehabilitaciju hroničnih internih bolesti u Vrnjačkoj Banji.
 • U znak sećanja na delo dr Miroslava Zotovića nastaje preimenovanje u Zavod za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ 1971. godine.
 • Za direktora OOUR Zavoda za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ u Institutu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju SR Srbije u Beogradu ponovo je postavljen dr Živojin Zec (1971).
 • Uvodi se nagrada „Dr Miroslav Zotović“ (1972).
 • Počinje publikovanje časopisa „Rehabilitacija“ 1974. godine.
 • Za direktora OOUR Zavoda za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ u Institutu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju SR Srbije u Beogradu postavljen je dr Milovan Stevanović (1976).
 • Za direktora OOUR Zavoda za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ u Institutu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju SR Srbije u Beogradu postavljen je dr Petar Arežina (1984).
 • Za direktora OOUR Zavoda za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ u Institutu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju SR Srbije u Beogradu ponovo je postavljen dr Milovan Stevanović (1989).
 • Godine 1990. izvršeno je definitivno izdvajanje svih dotadašnjih OOUR-a iz Instituta za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju SR Srbije kada je Zavod za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ postao ponovo samostalna zdravstvena ustanova.
 • Za direktora Zavoda za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ u Beogradu ponovo je postavljen dr Milovan Stevanović (1990).
 • Za direktora Zavoda za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ u Beogradu postavljen je dr Stevan Jović (1990).
 • Godine 1994, 28. januara, izvršena je preregistracija Zavoda za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ radi usklađivanja sa zakonom o zdravstvenoj zaštiti.
 • Za direktora Zavoda za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ u Beogradu ponovo je ppostavljen dr Stevan Jović (1994).
 • Godine 1997, 23. oktobra, odlukom Vlade Republike Srbije Zavod je dobio status Klinike (Rešenje o registraciji od 13-og februara 1998. godine).
 • Za direktora Klinike za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ u Beogradu ponovo je postavljen dr Stevan Jović (1997).
 • Godine 1999, 24. marta, odlukom Nastavno-naučnog veća Klinika za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ je proglašena za nastavnu bazu Medicinskog fakulteta u Beogradu.