Odeljenje “ D “ (Dečije odeljenje )

Današnja Služba bavi se procesom habilitacije i rehabilitacije dece, koja su grupisana u dve kategorije: 1. deca sa fizičkim smetnjama, 2. deca sa kombinovanim smetnjama u razvoju. Smetnje u razvoju su posledica: 1. urođenih mana, 2. stečenih oboljenja ili povreda CNS, perifernog nervnog sistema ili koštanozglobnog sistema. Pacijenti su uzrasta od 15 dana do 19 godina. Terapija se pruža hospitalizovanoj deci i ambulantnim pacijentima. Prosečno dnevno ima oko 70 -100 ambulantnih pacijenata. Rad se odvija timski, multidisciplinarnom akcijom stručnjaka ( lekara specijalista za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, medicinskih sestara, fizioterapeuta, radnih terapeuta, psihologa, logopeda, defektologa, socijalnog radnika, instruktora za sport, umetnika, vaspitača i lekara konsultanata pedijatra, ortopeda, urologa i drugih po potrebi, kao i ortotičara iz ortopedskog preduzeća „Rudo“) i roditelja i samih pacijenata.

Služba za habilitaciju i rehabilitaciju dece Klinike za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ obavlja više delatnosti:

  1. zdravstvenu, kroz timski rad po metodologijama za određene patologije;
  2. vaspitno – obrazovnu, kroz rad vaspitača iz dečije ustanove „Savski venac“;
  3. obrazovnu, za decu školskog uzrasta, kroz osmogodišnju nastavu, koju sprovode nastavnici osnovne škole „Dr Dragan Hercog“, po redovnom i specijalnom programu ( priprema školskog gradiva odvija se uz pomoć defektologa );
  4. društvenu, kroz organizovanje priredbi ( uz aktivno učešće dece na odeljenju, dece iz drugih škola, estradnih umetnika ), organizovanje izleta, poseta javnim mestima, organizovanje izložbi radova dece pacijenata, poseta poznatih javnih ličnosti ( pesnika, slikara, dramskih umetnika );
  5. edukativnu, kao nastavna baza za lekare na specijalizaciji i praktična nastava za studente defektologije, terapeute i medicinske sestre VMŠ, terapeute i medicinske sestre SMŠ;
  6. naučno – istraživačku, kroz evaluaciju primenjenih metoda habilitacije i rehabilitacije kod različitih patoloških stanja dece sa smetnjama u razvoju;
  7. saradnju, sa pedijatrijskim ustanovama ( Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije, Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu, Univerzitetska dečija klinika, Institut za ortopedsko – hirurške bolesti „Banjica“, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Novi Sad ) i pedijatrijskim službama domova zdravlja u Beogradu i Srbiji.